Organization

Executives and Board of Councilors

President: ENDO Mitsugi
Vice President: SENGOKU Manabu
Secretary General: ITO Takeshi
Chairperson Planning: SUECHIKA Kota
Editor in Chief Annals: KASUYA Yuko
Chairperson Public Relations & International Exchange: HIEDA Takeshi
Editor in Chief Online Journal: KUBO Keiichi
Chairperson Election Management: YASUI Hiroki
Editor in Chief Newsletters: HAMANAKA Shingo

Councilors:
AMIYA-NAKADA Ryusuke (Tsuda Univ.), ITO Takeshi (Univ. of Tokyo), IWASAKI Masahiro (Nihon Univ.), UEKAMI Takayoshi (Okayama Univ.), ENDO Mitsugi (Univ. of Tokyo), KAGE Rieko (Univ. of Tokyo), KASUYA Yuko (Keio Univ.), KUBO Keiichi (Waseda Univ.), KUBO Fumiaki (Univ. of Tokyo), KONDO Yasushi (Univ. of Tsukuba), SUECHIKA Kota (Ritsumeikan Univ.), SUGIURA Koichi (Wayo Women’s Univ.), SENGOKU Manabu (Hokkaido Univ.), TAMADA Yoshifumi (Kyoto Univ.), NAKAI Ryo (Univ. of Kitakyushu), NAGAI Fumio (Osaka City Univ.), NISHIOKA Susumu (Tohoku Univ.), NISHIKAWA Masaru (Tsuda Univ.), BABA Kaori (Hokkaido Univ.), HAMANAKA Shingo (Ryukoku Univ.), HIEDA Takeshi (Osaka City Univ.), MACHIDORI Satoshi (Kyoto Univ.), YASUI Hiroki (Kobe Univ.), YAMAO Dai (Kyushu Univ.)

Auditors

MASUHARA Ayako (Asia University)
MIURA Mari (Sophia University)

Administrative staff

MIYACHI Takahiro (University of Tokyo)