Organization

Executives and Board of Councilors

President: IWASAKI Masahiro
Vice President: KASUYA Yuko
Secretary-General: SUGIMOTO Tatsuya
Chairperson Planning: BABA Kaori
Editor in Chief Annals: SUECHIKA Kota
Chairperson Public Relations & International Exchange: NAKAI Ryo
Editor in Chief Online Journal: YAMAO Dai
Chairperson Election Management: ITO Takeshi
Editor in Chief Newsletters: NISHIOKA Susumu

Councilors:
AMIYA-NAKADA Ryusuke (Tsuda Univ.), ITO Takeshi (The Univ. of Tokyo), IWASAKI Masahiro (Nihon Univ.), KAGE Rieko (Univ. of Tokyo), KASUYA Yuko (Keio Univ.), KOJIMA Kazuko (Keio Univ.), KOMATSU Shiro (Univ. of Yamanashi.), KONDO Masaki (Kyoto Univ.), KONDO Yasushi (Nagoya Univ.), SUZUKI Ayame (Doshisha Univ.), SUECHIKA Kota (Ritsumeikan Univ.), SUGIURA Koichi (Wayo Women’s Univ.), SENGOKU Manabu (Hokkaido Univ.), TAKAHASHI Yuriko (Waseda Univ.), NAKAI Ryo (The Univ. of Kitakyushu), NISHIOKA Susumu (Tohoku Univ.), NISHIKAWA Masaru (Tsuda Univ.), BABA Kaori (Hokkaido Univ.), HAMANAKA Shingo (Ryukoku Univ.), HIEDA Takeshi (Osaka City Univ.), MAKINO Kumiko (Institute of Developing Economies, JETRO), MIURA Mari (Sophia Univ.), YAMAO Dai (Kyushu Univ.)

Auditors

YASUI Hiroki (Kobe University)
TAKAYASU Kensuke (Seikei University)

Administrative staff

MIYAWAKI Takeshi (Nihon University)